سوالات متداول

سوالات متداول

لطفاً روی “آدرس کتاب” یا “مدیریت آدرس ها” کلیک کنید تا بتوانید “ورودی های آدرس اضافی” را با استفاده از دکمه “افزودن آدرس جدید” اضافه کنید. در هنگام پرداخت در صفحه “حمل و نقل”، “آدرس قبض قبض/حمل و نقل” و “آدرس های اضافی” برای “آدرس حمل و نقل” شما ارائه می شود. پس از تأیید و انتقال به صفحه “پرداخت”، باید علامت “آدرس صورتحساب و ارسال من یکسان باشد” را بردارید. این یک لیست کشویی برای کلیه “آدرسهای دفتر آدرس” فراهم می کند و می توانید از آن آدرس ها را انتخاب کنید یا آدرس جدیدی ارائه دهید.

لطفاً روی “آدرس کتاب” یا “مدیریت آدرس ها” کلیک کنید تا بتوانید “ورودی های آدرس اضافی” را با استفاده از دکمه “افزودن آدرس جدید” اضافه کنید. در هنگام پرداخت در صفحه “حمل و نقل”، “آدرس قبض قبض/حمل و نقل” و “آدرس های اضافی” برای “آدرس حمل و نقل” شما ارائه می شود. پس از تأیید و انتقال به صفحه “پرداخت”، باید علامت “آدرس صورتحساب و ارسال من یکسان باشد” را بردارید. این یک لیست کشویی برای کلیه “آدرسهای دفتر آدرس” فراهم می کند و می توانید از آن آدرس ها را انتخاب کنید یا آدرس جدیدی ارائه دهید.

لطفاً روی “آدرس کتاب” یا “مدیریت آدرس ها” کلیک کنید تا بتوانید “ورودی های آدرس اضافی” را با استفاده از دکمه “افزودن آدرس جدید” اضافه کنید. در هنگام پرداخت در صفحه “حمل و نقل”، “آدرس قبض قبض/حمل و نقل” و “آدرس های اضافی” برای “آدرس حمل و نقل” شما ارائه می شود. پس از تأیید و انتقال به صفحه “پرداخت”، باید علامت “آدرس صورتحساب و ارسال من یکسان باشد” را بردارید. این یک لیست کشویی برای کلیه “آدرسهای دفتر آدرس” فراهم می کند و می توانید از آن آدرس ها را انتخاب کنید یا آدرس جدیدی ارائه دهید.

لطفاً روی “آدرس کتاب” یا “مدیریت آدرس ها” کلیک کنید تا بتوانید “ورودی های آدرس اضافی” را با استفاده از دکمه “افزودن آدرس جدید” اضافه کنید. در هنگام پرداخت در صفحه “حمل و نقل”، “آدرس قبض قبض/حمل و نقل” و “آدرس های اضافی” برای “آدرس حمل و نقل” شما ارائه می شود. پس از تأیید و انتقال به صفحه “پرداخت”، باید علامت “آدرس صورتحساب و ارسال من یکسان باشد” را بردارید. این یک لیست کشویی برای کلیه “آدرسهای دفتر آدرس” فراهم می کند و می توانید از آن آدرس ها را انتخاب کنید یا آدرس جدیدی ارائه دهید.

لطفاً روی “آدرس کتاب” یا “مدیریت آدرس ها” کلیک کنید تا بتوانید “ورودی های آدرس اضافی” را با استفاده از دکمه “افزودن آدرس جدید” اضافه کنید. در هنگام پرداخت در صفحه “حمل و نقل”، “آدرس قبض قبض/حمل و نقل” و “آدرس های اضافی” برای “آدرس حمل و نقل” شما ارائه می شود. پس از تأیید و انتقال به صفحه “پرداخت”، باید علامت “آدرس صورتحساب و ارسال من یکسان باشد” را بردارید. این یک لیست کشویی برای کلیه “آدرسهای دفتر آدرس” فراهم می کند و می توانید از آن آدرس ها را انتخاب کنید یا آدرس جدیدی ارائه دهید.

لطفاً روی “آدرس کتاب” یا “مدیریت آدرس ها” کلیک کنید تا بتوانید “ورودی های آدرس اضافی” را با استفاده از دکمه “افزودن آدرس جدید” اضافه کنید. در هنگام پرداخت در صفحه “حمل و نقل”، “آدرس قبض قبض/حمل و نقل” و “آدرس های اضافی” برای “آدرس حمل و نقل” شما ارائه می شود. پس از تأیید و انتقال به صفحه “پرداخت”، باید علامت “آدرس صورتحساب و ارسال من یکسان باشد” را بردارید. این یک لیست کشویی برای کلیه “آدرسهای دفتر آدرس” فراهم می کند و می توانید از آن آدرس ها را انتخاب کنید یا آدرس جدیدی ارائه دهید.

لطفاً روی “آدرس کتاب” یا “مدیریت آدرس ها” کلیک کنید تا بتوانید “ورودی های آدرس اضافی” را با استفاده از دکمه “افزودن آدرس جدید” اضافه کنید. در هنگام پرداخت در صفحه “حمل و نقل”، “آدرس قبض قبض/حمل و نقل” و “آدرس های اضافی” برای “آدرس حمل و نقل” شما ارائه می شود. پس از تأیید و انتقال به صفحه “پرداخت”، باید علامت “آدرس صورتحساب و ارسال من یکسان باشد” را بردارید. این یک لیست کشویی برای کلیه “آدرسهای دفتر آدرس” فراهم می کند و می توانید از آن آدرس ها را انتخاب کنید یا آدرس جدیدی ارائه دهید.

بالا